קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה תכנית ביטוח הדדית הנשענת על תקנון הניתן לשינוי.
קרנות הפנסיה מתחלקות לשתי קבוצות– קרנות פנסיה וותיקות, אשר מ-1995 לא ניתן להצטרף אליהן, והזכויות בהן נקבעו במסגרת הרפורמה להבראת קרנות פנסיה (תקנון אחיד), וקרנות פנסיה חדשות, הפועלות במתכונת של איזון אקטוארי ואמורות לעדכן את הזכויות בעתיד על-פי השינויים בתוחלת החיים.


מה מבטיחה קרן פנסיה מקיפה חדשה?

הקצבאות מחושבות על פי השכר המבוטח בהתאם למסלול שאותו בחר/ה העמית/ה ובהתאם לתקנון הקרן.


קצבת זקנה 

בקרנות החדשות, קרן הפנסיה מבטיחה לעמית/ה בהגיעם לגיל פרישה (או על פי התקנון) קצבת זקנה לכל ימי חייהם.
הקצבה מחושבת על פי  החיסכון הנצבר בקרן מחולק במקדם הקצבה הנקבע על פי תקנון הקרן.
החיסכון הנצבר כולל את הכספים שהופקדו לחשבון העמית בניכוי הוצאות ודמי ניהול בצירוף רווחים.

קצבת שארים

קרן הפנסיה מבטיחה קצבת שארים לשאריו של העמית .במקרה פטירתו קצבת השארים תשולם בהתאם למסלול שבחר העמית, גיל ההצטרפות ובהתאם לתקנון הקרן.

קצבת נכות

קרן הפנסיה מבטיחה קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה.
קצבת הנכות משולמת על פי המסלול שבחר העמית ועל פי תקנון הקרן.

 

ביטוח מנהלים

פוליסת ביטוח מנהלים הינה תוכנית פנסיונית, המתנהלת בחברת ביטוח ויכולה לכלול בנוסף לחיסכון פנסיוני לגיל פרישה, ביטוח חיים למקרה פטירה (ריסק) וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה.

התוכנית כוללת:

  • חיסכון פנסיוני – הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. בפוליסת ביטוח מנהלים חלק מהתשלום החודשי לביטוח ולחיסכון מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים. בפוליסת "תגמולים לעצמאים" ההפקדה כולה משולמת ע"י המבוטח העצמאי.
  • החיסכון שיצטבר בפוליסה ישולם למבוטח השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לאחר פרישתו.
  • ביטוח חיים (אופציונאלי) – כיסוי למקרה פטירה של המבוטח.
  • ביטוח אובדן כושר עבודה (אופציונאלי) – כיסוי למקרה של אובדן כושר העבודה, כתוצאה מתאונה או ממחלה.
  • הטבות מס – בתוכנית ביטוח מנהלים קיימת זכאות לזיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאים.
  • דמי ניהול – חברת הביטוח גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה השנתית.